Allernieuwste borduurkaarten

De allernieuwste borduurkaarten / patronen uitgebracht! / My newest patterns!

KC 268, KC 267, KC 269, KC 270, KC 271! Bestellen kan via de contactknop bovenaan in het menu. / KC 268, KC 269, KC 270, KC 271, KC 272! Order your pattern by sending us an email. Use the contact button. For more information about ordering patterns, read ” place an order “